Kontakta oss

  • +46 31-508570

Våra tjänster

Vi finns där för er under hela flyttprocessen.

Vår projektmetodik

Vi genomför förändringsprojekt i kommersiella lokaler. Vår erfarenhet omfattar kontor, industri, lager, skolor och sjukhus. Våra kunder finns inom såväl den privata sektorn som den offentliga.

Start

Lokalprogram

Tillsammans med er tar vi fram en kravspecifikation, ett s.k. Lokalprogram, för er nya lokal. Dokumentet innehåller de krav/behov ni har på/i den nya lokalen. I Lokalprogrammet specificeras tidplan, önskat geografiskt läge, de ytor ni har behov av t.ex. antal arbetsplatser, konferensrum, lunchrum, lounger, storlek på produktion, lager mm. Viktigt är också att ange de tekniska kvaliteter som ventilation, belysning, ljudkrav på väggar, golvlaster mm som ni kräver för en väl fungerande verksamhetslokal. Ett väldefinierat Lokalprogram utgör grunden för en lyckad hyreskontraktsförhandling och en effektiv lokalsökning.

Lokalsök

Har ni konstaterat ett behov av en ny lokal? Anledningarna kan vara många. Lokalen är för liten eller för stor, verksamheten har förändrats, ni behöver ändra arbetssätt, ni vill minska lokalkostnaderna, eller något annat som kräver förändring? Baserat på information från lokalprogrammet ansvarar Resultat för att driva lokalsökningsprocessen och ta fram aktuella, attraktiva och passande lokalförslag.

Lokalförändring

Ni trivs bra i er nuvarande lokal, men känner ändå att ni vill och behöver göra en förändring på kontoret. Då hjälper vi er att förhandla med hyresvärden och ta fram förslag på ny layout som mer optimalt passar era behov.

Hyresförhandling

Vi företräder er genom hela hyresförhandlingen. Utifrån ett marknads- och erfarenhetsperspektiv säkerställer vi att ni tecknar ett hyreskontrakt på marknadsmässiga villkor. Vi ser över alla hyresvillkor inklusive gränsdragningar mellan hyresvärden och er som hyresgäst. Vi kan även bevaka ert hyreskontrakt och meddela er när det är dags för omförhandling om så önskas.

Förberedelser

Förändringsledning

En förändring påverkar alltid människorna i organisationen. Därför kan det vara avgörande att förankra förändringen hos medarbetarna. Om de inte förstår varför förändringen genomförs, och inte stödjer förändringen, kan det önskade resultatet utebli. Vi erbjuder en unik dialoglösning, NXTSTP® genom hela processen. Den inkluderar ledningen, mellanchefer och medarbetare. Våra workshops ökar motivation och samsyn. De skapar energi och ger alla inblandade svar på frågorna varför, vad och hur?

Projektplanering

En viktig pusselbit i projektplaneringen är en Projektplan. Den sätter vi tillsammans med kunden i samband med projektstarten. I projektplanen, som är ett levande dokument genom hela projektet, ingår tidplan, budget, övergripande ramar & riktlinjer, projektets organisation mm. Den fungerar som ett styrdokument genom hela projektet och är ett stöd för samtliga involverade.

Projektstart

Flyttprojektledning

En flytt är ett omfattande och tidskrävande projekt. Brist på erfarenhet och planering kan leda till onödiga kostnader, förseningar och merjobb. Vi ser till att detta inte händer och finns vid er sida under hela vägen från start till mål. Vi gör en flyttbudget, tidsplan och en ansvarsfördelning. Vi tillsätter projekt- och styrgrupper och i samarbete med dessa skapar vi  er nya arbetsplats.

Genomförande

Lokalanpassning

Resultat deltar som ert ombud vid byggmöten tillsammans med hyresvärden och byggets representanter rörande hyresgästanpassningarna. Självklart kan ni som kund också delta på dessa möten, men det är inget måste. Vi utgår ifrån det tecknade hyreskontraktet i diskussioner kring tidplan, layout, färg- och materialval, teknik och eventuella tilläggsbeställningar för att nå bästa möjliga kvalitet och resultat i den nya lokalen.

Planering och samordning

Många detaljer behövs planeras, kontrolleras och genomföras vid en flytt och förändring. Vi koordinerar alla olika delprojekt. En flyttplanering kan bestå av:

 

  • Inredning   Koncept för arbetsplatser, mötesrum, lounger, pausytor
  • IT och telefoni   Nätverk, fiber, accesspunkter och telefonilösningar
  • AV-utrustning   Mötesrums- och presentationsteknik
  • Säkerhet Passage, låsning och inbrotts-, brand- och utrymningslarm,
  • Serviceavtal   Tex kaffe, kontorsmaterial, städ, växter, mattor
  • Skyltning Interiört och exteriört

Upphandling

Ett flyttprojekt består av många delmoment och utmaningar. Vi har nära relationer med ett flertal specialister och leverantörer inom varje område, så att inget faller mellan stolarna. Det garanterar också att ert projekt blir både kostnadseffektivt och anpassat efter era unika krav och specifika önskemål.

Kommunikation

Vi på Resultat ansvarar för samordning av samtliga delprojekt och ser till att tidsplanen följs. En annan viktig del är kommunikationen med övriga medarbetare på företaget. Denna information kan kommuniceras ut på flera olika sätt. Till exempel via ett intranät, på månadsmöten eller referensbesök. Delaktighet och acceptans från medarbetare är två av de viktigaste beståndsdelarna i ett lyckat flyttprojekt.

Flytt

Vi gör flyttinstruktioner, koordinerar, detaljplanerar de fysiska flyttarna och arbetsleder själva flytten. Vi ansvarar även för uppföljning av levererad inredning och genomförd flytt. Vi sammanställer och åtgärdar eventuella fel och brister. När flytten är klar behöver du bara åka till det nya kontoret, packa upp din flyttkartong, koppla in din dator och börja jobba. Allt är som vanligt fast i ny fräsch lokal.

Avveckling

Vi ansvarar för avveckling och återställning av befintlig lokal i samråd med fastighetsägare. Hållbarhet och ekonomi går ofta hand i hand och vi arbetar bland annat enligt principen “Reduce-Reuse-Recycle”, vilket innebär att vi återanvänder och återvinner så långt det bara går.

Uppföljning

Uppföljning

Nycklarna är överlämnade och invigningsfesten avklarad. Men att flytten ger det önskade resultatet uppdagas egentligen inte förrän senare, när organisationen satt sig efter anpassningar och finslipningar. Av den anledningen lämnar vi er inte förrän alla delprojekt är avslutade och allt är på plats. Vi vill att ni ska vara helt nöjda och fram tills dess kan ni alltid kontakta oss.